NL versie

ARTIKEL 1 -DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer en vestigingsadres:

mypz.nl

Emsterweg 57
8171 PH Vaassen

E-mailadres: info@mypz.nl
KvK-nummer: 51576406
BTW-identificatienummer: NL101193464B01

ARTIKEL 3 -TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waarvan de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Kleuren:
We kunnen niet garanderen dat de kleuren in de Webshop de werkelijke kleuren’ van de kleding weerspiegelen. De kleuren kunnen op verschillende manieren worden afgebeeld afhankelijk van bijvoorbeeld uw computer- of telefoonscherm, grafische kaart en de computerinstellingen.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

1. Bij producten:
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd niet ontbinden.

 

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

ARTIKEL 8 – UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

 

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt de betaling van de consument, De kosten van terugzending zijn voor rekening consument.
3.De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is voor de rekening van de consument.

ARTIKEL 10 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1.De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
2.Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
3. Alle haak-, brei- en garenpakketten behoren in het geheel te worden geretourneerd. Alle producten uit het desbetreffende pakket dienen ongebruikt retour te worden verstuurd. Indien er producten uit het pakket gebruikt zijn, kan het pakket niet meer worden geretourneerd.
4. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager.

ARTIKEL 11 – DE PRIJS

1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2.In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

ARTIKEL 12 – NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

1.De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 13 – LEVERING EN UITVOERING

1.De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.Indien de bezorgdienst het pakket niet bij de consument kan afleveren door toedoen van de consument (bijvoorbeeld door het ingeven van een foutief adres of het niet thuis zijn op het afgesproken tijdstip), zullen de kosten die voortvloeien uit het opnieuw opsturen van het pakket in rekening worden gebracht bij de consument. Dit bedrag zal gelijk zijn aan de verzendkosten die aanvankelijk berekend zouden worden voor de aangegeven afleverlocatie, het vervallen van de verzendkosten bij een bepaald orderbedrag is in deze situatie niet meer van toepassing.
3.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
4.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
5.Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 14 – BETALING

1. Je kunt in de webshop op meerdere manieren betalen. Dit kan vooraf met Ideal, Paypal, Bancontact, Sofort Banking, EPS, Giropay, of via een bankoverschrijving. Indien je kiest voor betaling via overschrijving moet de bestelling binnen 10 dagen betaald zijn. Als de bestelling niet binnen 10 dagen betaald is, zal deze worden geannuleerd. Bij de bovenstaande betaalmethoden moet de betaling eerst ontvangen zijn voordat je bestelling verzonden wordt.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3.In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het rechtom de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 15 – KLACHTENREGELING

1.De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

ARTIKEL 16 – GESCHILLEN

1.Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3.Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4.Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5.Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze vande consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6.De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
7.De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
8.Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstandde Geschillencommissie Webshopbij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

ARTIKEL 17 – AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. MYPZ is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van programmeerfouten in haar website.

 

ARTIKEL 18 – BELASTINGEN & PLICHTEN

MYPZ kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele extra kosten, douane kosten en belastingen die in uw land van toepassing zijn. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de klant. Als u vragen hebt, neemt u voor meer informatie contact op met uw lokale douane of koerier.

 

ARTIKEL 19 – COPYRIGHT

Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zullen wij juridische stappen ondernemen.

OVERIG

– Er kan alleen in het Nederlands en Engels gecommuniceerd worden.
– E-mailadres van MYPZ is service@mypz.nl.
– Adres: MYPZ, Emsterweg 57, 8171 PH Vaassen

Voor de overige onderwerpen gelden dezelfde voorwaarden als hierboven vermeld.

English version

1. DEFINITIONS

The following definitions apply in these terms and conditions:

Additional agreement: an agreement whereby the consumer acquires products, digital content and / or services in connection with a distance agreement and these goods, digital content and / or services are supplied by the entrepreneur or by a third party on the basis of an agreement between that third party and the entrepreneur;

Cooling-off period: the period within which the consumer can make use of his right of withdrawal;

Consumer: the natural person who does not act for purposes related to his trade, business, craft or professional activity;

Day: calendar day;

Digital content: data that is produced and delivered in digital form;

Duration agreement: an agreement that extends to the regular delivery of goods, services and / or digital content during a certain period;

Sustainable data carrier: any tool – including e-mail – that enables the consumer or entrepreneur to store information that is addressed to him personally in a way that future consultation or use during a period that is tailored to the purpose for which the information is intended and which allows unaltered reproduction of the stored information;

Right of withdrawal: the possibility for the consumer to cancel the distance agreement within the cooling-off period;

Entrepreneur: the natural or legal person who offers (access to) digital content and / or services to consumers remotely;

Distance agreement: an agreement that is concluded between the entrepreneur and the consumer within the framework of an organized system for distance selling of products, digital content and / or services, whereby, up to and including the conclusion of the agreement, exclusive or joint use was made becomes of one or more techniques for distance communication;

Technology for distance communication: means that can be used to conclude an agreement, without the consumer and trader being in the same place at the same time.

2. ENTREPRENEUR IDENTITY

Name of entrepreneur and business address:

mypz.nl

Emsterweg 57
8171 PH Vaassen

Email address: info@mypz.nl
Chamber of Commerce number: 51576406
VAT identification number: NL101193464B01

3. APPLICABILITY

These general terms and conditions apply to every offer from the entrepreneur and to every distance contract concluded between the entrepreneur and the consumer.
Before the distance agreement is concluded, the text of these general terms and conditions is made available to the consumer. If this is not reasonably possible, the entrepreneur will indicate before the distance contract is concluded that the general terms and conditions can be viewed at the entrepreneur and they will be sent free of charge as soon as possible at the request of the consumer.
If the distance contract is concluded electronically, contrary to the previous paragraph and before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions may be made available to the consumer electronically in such a way that the consumer can can be stored in a simple way on a durable data carrier. If this is not reasonably possible, it will be indicated before the distance contract is concluded that the general terms and conditions can be read electronically and that they will be sent free of charge electronically or otherwise at the request of the consumer.
In the event that specific product or service conditions apply in addition to these general terms and conditions, the second and third paragraphs apply mutatis mutandis and in the event of conflicting general terms and conditions the consumer can always invoke the applicable provision that is most favorable to him is.

4. THE OFFER

If an offer has a limited duration or is subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.
The offer contains a complete and accurate description of the products, digital content and / or services offered. The description is sufficiently detailed to enable a proper assessment of the offer by the consumer. If the entrepreneur uses images, these are a true representation of the products, services and / or digital content offered. Obvious mistakes or errors in the offer do not bind the entrepreneur.
Each offer contains such information that it is clear to the consumer what rights and obligations are attached to accepting the offer.
Colors: We cannot guarantee that the colors in the Webshop reflect the actual colors “of the clothing. The colors can be displayed in different ways depending on, for example, your computer or telephone screen, graphic card and computer settings.

ARTICLE 5 – THE AGREEMENT

The agreement is subject to the provisions of paragraph 4, concluded at the time the consumer accepts the offer and meets the corresponding conditions.
If the consumer has accepted the offer electronically, the entrepreneur will immediately confirm receipt of the acceptance of the offer electronically. As long as the entrepreneur has not confirmed receipt of this acceptance, the consumer can terminate the agreement.
If the agreement is concluded electronically, the entrepreneur will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and he will ensure a safe web environment. If the consumer can pay electronically, the entrepreneur will take appropriate security measures.
The entrepreneur can – within the law – inform whether the consumer can meet his payment obligations, as well as all those facts and factors that are important for a sound conclusion of the distance agreement. If on the basis of this investigation the entrepreneur has good reasons not to enter into the agreement, he is entitled to refuse an order or request or to attach special conditions to the implementation.
The entrepreneur will send the following information to the consumer at the latest on delivery of the product, service or digital content, in writing or in such a way that it can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable medium:
the visiting address of the establishment of the entrepreneur where the consumer can go with complaints;
b. the conditions under which and the way in which the consumer can exercise the right of withdrawal, or a clear statement regarding the exclusion of the right of withdrawal;
c. the information about guarantees and existing service after purchase;
d. the price including all taxes of the product, service or digital content; where applicable, the costs of delivery; and the method of payment, delivery or implementation of the distance agreement;
e. the requirements for canceling the agreement if the agreement has a duration of more than one year or is of indefinite duration.
f. if the consumer has a right of withdrawal, the model form for withdrawal.
In the case of an extended transaction, the provision in the previous paragraph applies only to the first delivery.

ARTICLE 6 – RIGHT OF WITHDRAWAL

1. With products:
The consumer can terminate an agreement regarding the purchase of a product during a cooling-off period of at least 14 days without giving reasons. The entrepreneur may ask the consumer about the reason for withdrawal, but not oblige him to state his reason (s).
2. The cooling-off period referred to in paragraph 1 starts on the day after the consumer, or a third party previously designated by the consumer, who is not the carrier, has received the product, or:
a. if the consumer has ordered several products in the same order: the day on which the consumer, or a third party designated by him, has received the last product. The entrepreneur may, provided that he has clearly informed the consumer prior to the ordering process, refuse an order for several products with different delivery times;
b. if the delivery of a product consists of several shipments or parts: the day on which the consumer, or a third party designated by him, has received the last shipment or part;
c. for agreements for regular delivery of products during a certain period: the day on which the consumer, or a third party designated by him, has received the first product.

For services and digital content that is not supplied on a tangible medium:
The consumer cannot terminate a service agreement and an agreement for the delivery of digital content that is not supplied on a material medium.

ARTICLE 7 – OBLIGATIONS OF THE CONSUMER DURING THE COVERAGE

1. During the cooling-off period, the consumer will handle the product and the packaging with care. He will only unpack or use the product to the extent that is necessary to determine the nature, characteristics and operation of the product. The basic principle here is that the consumer may only handle and inspect the product as he would be allowed to do in a store.
2. The consumer is only liable for value reduction of the product that is the result of a way of handling the product that goes beyond what is permitted in paragraph 1.
3. The consumer is not liable for value reduction of the product if the entrepreneur has not provided him with all legally required information about the right of withdrawal before or at the conclusion of the agreement.

 

ARTICLE 8 – EXERCISE OF THE RIGHT OF WITHDRAWAL BY THE CONSUMER AND ITS COSTS

1. If the consumer makes use of his right of withdrawal, he must report this unambiguously to the entrepreneur within the cooling-off period.
2. As soon as possible, but within 14 days from the day following the notification referred to in paragraph 1, the consumer returns the product or hands it to (an agent of) the entrepreneur. This is not necessary if the entrepreneur has offered to collect the product himself. The consumer has in any case observed the return period if he returns the product before the period of 14 days has expired.
3. The consumer returns the product with all accessories supplied, if reasonably possible in its original condition and packaging, and in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur.
4. The risk and burden of proof for the correct and timely exercise of the right of withdrawal lies with the consumer.
5. The consumer bears the direct costs of returning the product. If the entrepreneur has not reported that the consumer must bear these costs or if the entrepreneur indicates to bear the costs himself, the consumer does not have to bear the costs for return.

ARTICLE 9 – OBLIGATIONS OF THE ENTREPRENEUR WITHDRAWAL

1. If the trader makes it possible for the consumer to withdraw electronically, he will immediately send a confirmation of receipt after receiving this notification.
2. The entrepreneur reimburses the payment of the consumer. The costs of return shipment are for the account of the consumer.
3. The entrepreneur uses the same payment method that the consumer used for reimbursement or chargeback, unless the consumer agrees to a different method. The reimbursement or chargeback is NOT free of charge for the consumer and must be payed by the consumer.

 

ARTICLE 10 – EXCLUSION RIGHT OF WITHDRAWAL

1. The entrepreneur can exclude the following products and services from the right of withdrawal, but only if the entrepreneur clearly stated this in the offer, at least in time for the conclusion of the agreement:
2. Products manufactured according to specifications of the consumer, which are not prefabricated and which are manufactured on the basis of an individual choice or decision of the consumer, or which are clearly intended for a specific person.
3. All crochet, knitting and yarn packages must be returned in full. All products in the relevant package must be returned unused. If products from the package have been used, the package can no longer be returned.
4. The delivery of digital content other than on a material medium.

ARTICLE 11 – THE PRICE

1. During the period of validity stated in the offer, the prices of the products and / or services offered are not increased, except for price changes as a result of changes in VAT rates.
2. Contrary to the previous paragraph, the entrepreneur can offer products or services with variable prices that are subject to fluctuations in the financial market and over which the entrepreneur has no influence. This link to fluctuations and the fact that any stated prices are target prices are stated in the offer.
3. Price increases within 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted if they are the result of statutory regulations or provisions.
4. Price increases from 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted if the entrepreneur has stipulated this and:
a. they are the result of statutory regulations or provisions; or
b. the consumer has the authority to cancel the agreement with effect from the day on which the price increase takes effect.
5. The prices stated in the range of products or services include VAT.

 

ARTICLE 12 – PERFORMANCE AGREEMENT AND ADDITIONAL WARRANTY

1.The entrepreneur warrants that the products and / or services comply with the agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and / or usability and the legal provisions existing on the date of the conclusion of the agreement provisions and / or government regulations. If agreed, the entrepreneur also guarantees that the product is suitable for other than normal use.
2. An additional guarantee provided by the trader, his supplier, manufacturer or importer never limits the legal rights and claims that the consumer can assert against the trader on the basis of the agreement if the trader has failed to fulfill his part of the contract. agreement.
3. An additional guarantee is understood to mean any obligation of the entrepreneur, his supplier, importer or producer in which he grants the consumer certain rights or claims that go beyond what is legally required in the event that he has failed to fulfill his part of the agreement.

 

ARTICLE 13 – DELIVERY AND IMPLEMENTATION

1. The trader will take the greatest possible care when receiving and implementing orders for products and when assessing requests for the provision of services.
2. If the delivery service cannot deliver the package to the consumer due to the fault of the consumer (for example, by entering a wrong address or not being at home at the agreed time), the costs resulting from resending the package will be be charged to the consumer. This amount will be equal to the shipping costs that would initially be calculated for the specified delivery location, the expiry of the shipping costs for a specific order amount is no longer applicable in this situation.
3. The place of delivery is the address that the consumer has made known to the entrepreneur.
4.With regard to what is stated in this regard in article 4 of these general terms and conditions, the entrepreneur will execute accepted orders with due speed but at the latest within 30 days, unless a different delivery period has been agreed. If the delivery is delayed, or if an order cannot or only partially be executed, the consumer will be notified of this no later than 30 days after he has placed the order. In that case, the consumer has the right to terminate the contract without costs and is entitled to any compensation.
5.After dissolution in accordance with the previous paragraph, the entrepreneur will immediately refund the amount that the consumer has paid.
6. The risk of damage and / or loss of products rests with the entrepreneur until the moment of delivery to the consumer or a representative designated in advance and made known to the entrepreneur, unless explicitly agreed otherwise.

 

ARTICLE 14 – PAYMENT

1. You can pay in different ways in the webshop. This is possible in advance with Ideal, Paypal, Bancontact, Sofort Banking, EPS, Giropay, or via a bank transfer. If you choose payment by bank transfer, the order must be paid within 10 days. If the order is not paid within 10 days, it will be canceled. With the above payment methods, payment must first be received before your order is shipped.
2. The consumer has the duty to immediately report inaccuracies in payment data provided or specified to the entrepreneur.
3. In the event of non-payment on the part of the consumer, the entrepreneur has the right, subject to legal restrictions, to charge the consumer reasonable costs incurred in advance.

ARTICLE 15 – COMPLAINTS

1. The entrepreneur has a well-publicized complaints and deals with complaints under this procedure.
2. Complaints about the implementation of the agreement must be submitted fully and clearly described to the entrepreneur within a reasonable time after the consumer has discovered the defects, after the consumer has discovered the defects.
3. Complaints submitted to the entrepreneur will be answered within a period of 14 days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, the entrepreneur will respond within a period of 14 days with a message of receipt and an indication when the consumer can expect a more detailed answer.
4. If the complaint cannot be resolved by mutual agreement within a reasonable period or within 3 months after the complaint has been submitted, a dispute will arise that is subject to the dispute settlement procedure.

 

ARTICLE 16 – DISPUTES

1. Only Dutch law applies to agreements between the entrepreneur and the consumer to which these general terms and conditions apply.
2. Disputes between the consumer and the trader about the conclusion or implementation of agreements with regard to products and services to be supplied or supplied by this trader, can be submitted to the consumer and the trader, subject to the provisions below, Webshop Disputes Committee, PO Box 90600, 2509 LP in The Hague (www.sgc.nl).
3. A dispute will only be dealt with by the Disputes Committee if the consumer has first submitted his complaint to the entrepreneur within a reasonable period of time.
4. No later than twelve months after the dispute has arisen, the dispute must be submitted in writing to the Disputes Committee.
5. If the consumer wants to submit a dispute to the Disputes Committee, the entrepreneur is bound by this choice. If the trader wants to do so, the consumer must, within five weeks of a written request thereto by the trader, have to pronounce in writing whether he also wishes to do so or wants the dispute dealt with by the competent court. The entrepreneur learns the consumer’s choice within the period of five weeks, then the entrepreneur is entitled to submit the dispute to the competent court.
6. The Disputes Committee rules under the conditions as laid down in the regulations of the Disputes Committee. The decisions of the Disputes Committee are made by means of binding advice.
7. The Disputes Committee will not deal with a dispute or cease treatment if the entrepreneur has been granted a moratorium, has become bankrupt or has effectively terminated his business activities, before a dispute has been dealt with by the committee at the hearing and a final judgment has been given.
8.If in addition to the Dispute Committee Webshop another recognized or affiliated with the Foundation Disputes Committees for Consumer Affairs (SGC) or the Financial Services Complaints Institute (Kifid) is competent for disputes concerning mainly the method of sale or services provided by remote Disputes Committee Webshop exclusively . For all other disputes, the other accredited disputes committee affiliated with SGC or Kifid.

 

ARTICLE 17 – OFFERS AND PRICES

Offers apply while supplies last. MYPZ is not bound by its offer if there are programming errors in its website.

ARTICLE 18 – TAXES & OBLIGATIONS

MYPZ cannot be held responsible for any additional costs, customs fees and taxes that apply in your country. This responsibility lies with the customer. If you have any questions, contact your local customs or courier for more information.

ARTICLE 19 – COPYRIGHT

It is forbidden to copy, publish, reproduce or otherwise use text and / or image material without written permission. We will take legal action in the event of a violation.

ARTICLE 20 – REMAINING

– Communication is only possible in Dutch and English.
– The email address of MYPZ is service@mypz.nl.
– Address: MYPZ, Emsterweg 57, 8171 PH Vaassen

For the other subjects the same conditions apply as mentioned above.